ЕС въвежда регулации за лицевото разпознаване при видеонаблюдението

Европейският съюз (EС) планира да забрани използването на изкуствен интелект (artificial intelligence, AI) за масово наблюдение или за профилиране поведението на потребителите в социалните медии. А компаниите, разработващи AI, могат да бъдат санкционирани с до 4% от глобалните приходи, ако не спазят новите правила за регулация на софтуерните приложения, пише Politico.

Правилата са част от законодателство, което предстои да бъде предложено от Европейската комисия, изпълнителният орган на блока.

Очаква се предложението на ЕС да забранени системите с изкуствен интелект, които са предназначени да манипулират човешкото поведение, както и ползването на информация от такива източници, отнасяща се до отделни лица или групи, за извършване на социални оценки или за безразборно наблюдение. Прилагат се някои изключения за целите на обществената сигурност. Системите за дистанционна биометрична идентификация (от високочувствителни камери плюс сървър, със програми за идентификация) , използвани на обществени места, ще трябва да имат разрешение от властите.
Приложенията за AI, считани за „високорискови“, ще бъдат подложени на проверка, преди внедряването им, за да се гарантира, че системите са обучени по безпристрастни набори от данни, по проследим начин и с човешки надзор. Като “високорисков AI” ще се етикират системи, които биха могли да застрашат безопасността, живота или основните права на хората, както и демократичните процеси в ЕС – като безпилотни автомобили, дистанционна хирургия и други.

Някои компании ще могат да извършват оценките сами, докато други ще бъдат обект на проверки от трети страни. Сертификатите за съответствие, издадени от оценяващи органи, ще имат срок до пет години. Правилата ще се прилагат еднакво за компании със седалище в ЕС или в чужбина.
Европейските държави членки ще бъдат задължени да назначават органи за оценка, които да тестват, сертифицират и инспектират системите, съгласно документа. Компаниите, които разработват забранени услуги за изкуствен интелект, или предоставят невярна информация и не си сътрудничат с националните органи, могат да бъдат глобени до 4% от глобалните приходи.

Нормите няма да се прилагат за системите на AI, използвани изключително за военни цели. Засега ЕС не е дала повече подробности. Тъй като изкуственият интелект започна да прониква във всяка част от обществото, от предложения за пазаруване и гласови асистенти до решения за наемане на работа, застраховане, кредитиране и правоприлагане, ЕС иска да гарантира, че технологията, внедрена в Европа, е прозрачна, има човешки надзор и отговаря на високите стандарти за поверителност.

Предложените правила идват, във връзка с опитите на ЕС да догони САЩ и Китай при въвеждането на изкуствен интелект и други усъвършенствани технологии. Веднъж предложени от комисията, правилата могат да се променят от Европейския парламент и държавите членки, преди да станат закон. От решаващо значение е окончателната версия на закона да не пречи на иновациите и да не води до бюрократични препятствия, доколкото е възможно, като същевременно защитава правата на гражданите.

(5)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*